دانلود نمونه قرارداد

دانلود نمونه قرارداد | قرارداد | نمونه قرارداد | خرید نمونه قرارداد

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند.

به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز

به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.

با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول

ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است:

«عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول

آنها باشد»

بر این تعریف ایراداتی شده‌است.

از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر

نمی‌گیرد.

این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:

اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این

ماده را تغییر داده‌اند.

فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد.

ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده

می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.

ما برای شما بیش از 250 نمونه قرارداد را فراهم کرده ایم که میتوانید با توجه به نیاز خود از آن ها استفاده کنید.

آتش سوزی 2

10.000 تومان

آتش سوزی 2

0 فروش
خرید محصول

برگ پیشنهاد قیمت

10.000 تومان

برگ پیشنهاد قیمت

0 فروش
خرید محصول

پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

10.000 تومان

پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

0 فروش
خرید محصول

تمديد قرارداد استخدام پيمانی

10.000 تومان

تمديد قرارداد استخدام پيمانی

0 فروش
خرید محصول

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

10.000 تومان

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

0 فروش
خرید محصول

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

10.000 تومان

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

0 فروش
خرید محصول

درخواست سرمايه گذاری بر اساس قانون

10.000 تومان

درخواست سرمايه گذاری بر اساس قانون

0 فروش
خرید محصول

درخواست سرمايه گذاری بر اساس قانون 2

10.000 تومان

درخواست سرمايه گذاری بر اساس قانون 2

0 فروش
خرید محصول

شرايط عمومي پيمان

10.000 تومان

شرايط عمومي پيمان

0 فروش
خرید محصول